Contribution details

Informationsprojekt 2017-2018

Activity start: 1/1/2017 - Activity end: 12/31/2018

Facts
Strategic Partner organisation Forum Syd
Swedish responsible organisation Palestinagrupperna i Sverige
Local implementing organisation Palestinagrupperna i Sverige
Region Sweden
Sida department Unit CSO
Strategy Info
Sector group Democracy, human rights and gender equality
Sectors Democr. particip. & civ. society
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 1,152,000 1,152,000
2017 640,000 640,000
2018 512,000 512,000

Description, goals and expected results

PGS informationsprojekt syftar till att ge palestinier i det civila samhället och israeler som arbetar mot ockupationen, en röst i Sverige. Projektet går ut på att öka kunskapen om Palestina och det palestinska folkets rättigheter med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, FN-resolutioner och internationell rätt, samt om hur vardagen ser ut för palestinier under ockupation eller i flyktingläger. Under 2017 kommer vi att bedriva en kampanj om just palestinska flyktingar. Vi vill också öka kunskapen om Sveriges officiella ståndpunkter gällande Palestina-Israelkonflikten, samt Sveriges stöd till Palestina i form av utvecklingsbistånd. Vi kommer att koppla informationsprojektet till flera av de globala målen, speciellt Avskaffandet av all form av fattigdom, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen samt största fokus på Fredliga och inkluderande samhällen. PGS vill vara en kunskapsresurs för allmänheten och riktar oss specifikt till målgrupperna unga, ibland med speciellt fokus på unga med bakgrund i Palestina eller Mellanöstern, föreningsaktiva, journalister, yrkesfolk, lärare samt beslutfattare och allmänhet. Genom att medverka med informationsmontrar och bokbord vid mässor och festivaler, samt på gator och torg möter vi målgrupperna direkt och får möjlighet att diskutera och väcka intresse för vidare engagemang. Verksamheten är spridd över hela landet genom våra 15 lokalgrupper som ordnar seminarier, debatter, filmkvällar och andra evenemang. Vi håller också föreläsningar i skolor och vid studiecirklar. Inför riksdagsvalet kommer vi att ordna utfrågningar av politiker och se till att Palestinafrågan kommer upp på den politiska dagordningen. Vi kommer att göra en temaskrift varje år (2015 var temat Land och vatten och 2016 palestinska flyktingar) som distribueras till alla skolor och kan beställas i klassuppsättningar. Temaskriften används vid flera olika utbildningstillfällen som vid studiecirklar, samt används av journalister, föreningsaktiva och allmänhet. Vi ordnar också föreläsningar kring det aktuella temat. Vi kommer att fortsätta vara aktiva på sociala medier, där vi får stor spridning och för varje år ökar interaktionen.

Results achived by the end of the activity period

Palestinagrupperna i Sverige har under 2017-18 genomfört ett informationsprojekt. Målet var att ge palestinierna en röst i Sverige och öka kunskapen hos målgrupperna om Palestina och det palestinska folkets rättigheter utifrån mänskliga rättigheter, FN-resolutioner och internationell rätt, så att fler engagerar sig för en rättvis fred. Aktiviteter inom projektet inkluderar: produktion av två temaskrifter som använts som komplement till undervisning, informationsspridning i sociala medier och traditionell media, olika former av påverkansarbete också gemensamt med gäster från Palestina. SvEO har också stöttat sina 16 lokalgrupper under året som bedrivit informationsverksamhet. Några av projektets resultat är: material som använts i 400 skolor, ökad spridning i sociala medier, händelser som gjort att SvEO kunnat nå ut bättre i media som USA:s ambassadflytt och Israels svartlistning av bland annat SvEO. Svartlistningen bidrog även till att SvEO kunde påverka politiker att tala om internationell rätt. Volvo tvingades i media svara på varför deras produkter medverkar till folkrättsbrott. SvEO:s seminarium på Globala torget 2018 var ett av mässans mest besökta. Målgrupper för insatsen var lärare, studerande, journalister, politiker, yrkesfolk, föreningsaktiva och allmänhet. Totalt nåddes 16 596 personer direkt av projektet. SvEO har följt upp och utvärderat insatserna genom dokumentation, statistik, enkäter, djupintervjuer, självutvärderingar i grupp, artiklar och dialoger med målgrupper. Sammanfattningsvis har utvärderingar och analyser visat att SvEO har bidragit till kunskapsökning och ett ökat engagemang för en rättvis fred.