Contribution details

Stärka ungdomar i oberoende fackliga organisationer i Palestina/Empowering youth in independent unions in Palestine

Activity start: 1/1/2011 - Activity end: 12/31/2015

Facts
Strategic Partner organisation Olof Palmes Internationella Center
Swedish responsible organisation Olof Palmes Internationella Center
Local implementing organisation Democracy and Workers' Rights Center in Palestine
Region West Bank and Gaza Strip
Sida department Unit CSO
Strategy South
Sector group Democracy, human rights and gender equality
Sectors Democr. particip. & civ. society
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 2,709,470 2,613,818
2011 384,071 384,071
2012 466,139 448,139
2013 805,825 770,439
2014 501,525 459,259
2015 551,910 551,910

Description, goals and expected results

Sammanfattning/Summary

Projektets syfte är att integrera de marginaliserade grupperna i fackets struktur, förstärka fackföreningsrörelsens intern demokrati samt förbättra dess kommunikation med medlemmarna. Projektets aktiviteter består av workshops och konferenser.

Projektorganisationer/Project Organisations

Organisationen Democracy and Worker´s Rights Center (DWRC) har sedan 1993 arbetat med att stärka fackliga medlemmar och stödja skapandet av demokratiska och självständiga fackförbund som tillvaratar arbetarnas rättigheter på lokal och nationell nivå. DWCR har enbart de senaste tre åren varit aktivt i skapandet av nio fackförbund och 47 arbetskommittéer med sammantaget över 6000 medlemmar.

Projektmål/Project Objective

Den oberoende fackliga rörelsens representation och förhandlingskapacitet är stärkta genom nyutbildade och etablerade kvinno- och ungdomsledare.

Results achived by the end of the activity period

Resultat från verksamhetsår 2015 (denna projektperiod):

2015-års mål var att stärka den oberoende fackliga rörelsens representation och förhandlingskapacitet genom nyutbildade och etablerade kvinno- och ungdomsledare. Under året har DWRC stöttat och övervakat tre fackliga kongresser. Kongresserna valde 19 nya styrelsemedlemmar varav sju kvinnliga. De nyvalda kvinnorna tillhör två kommunala fackförbund samt Förskollärarnas fackförbund. Samtidigt valdes en manlig representant till styrelsen för förskollärarnas lokalförening i Tulkarem där män är i absolut minoritet. Att män börjar arbeta och fackligt organisera sig inom traditionella kvinnoyrkesområden är något nytt. DWRC tolkar det som ett resultat av organisationens långvariga arbete med jämställdhet inom fackliga organisationer. Bara under 2015 ökade 47 manliga och kvinnliga fackliga aktivister sin kunskap i jämställdhetsfrågor. Fackliga aktivister, som fick utbildning genom projektet (totalt 482 i 2015), har lyckats organisera sig bättre och försvara sina medlemmars socio-ekonomiska rättigheter. Exempel: 30 kommunalanställda i Ithna har fått behålla sina jobb efter fackliga förhandlingar med kommunledningen. Postfacket har i sin tur framgångsrikt förhandlat fram att bonus ska betalas ut till alla anställda, inte bara till dom tillsvidareanställda som praxis varit tidigare. Förskolelärarförbundet och anställda på privata skolor har i samarbete med Arbetsmarknadsministeriet och Utbildningsministeriet förhandlat fram minimilöner på området som arbetsgivarna nu måste hålla sig till. Unga fackliga aktivister deltog i kampanjen för en ny lag om social trygghet. Både ungdoms- och kvinnofrågor har varit integrerade i fackliga dokument och policyer.